Barion Pixel

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Glamp-Inn Kapolcs (8294 Kapolcs, Dózsa u. 63.) és a szálláshelyet működtető Boromeus Kft. (1089 Budapest, Delej u. 38., Adószám: 14841525-2-42, közösségi adószám: HU14841525, cégjegyzékszám: 01-09-922484, képviseli: Dr. Elekes Zsolt) mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://glamp-inn.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (Ügyfél) valamennyi adatkezelése során az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a szabályzat rendelkezéseit.

Az Adatkezelő tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 • 1. Értelmező rendelkezések +

  1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

  1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

  1.3. Személyes adat: valamennyi az érintettel kapcsolatba hozható adat; különösen az érintett neve, azonosító jele, E-mail címe, lakcíme és telefonszáma.

  1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

  1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

  1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

  1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 • 2. Az adatkezelő megnevezése +

  • Név: Boromeus Kft.
  • Székhely: 1089 Budapest, Delej u. 38.
  • Adószám: 14841525-2-42 (közösségi adószám: HU14841525)
  • Cégjegyzékszám: 01-09-922484
  • képviseli: Dr. Elekes Zsolt
 • 3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó +

  3.1. Az adatokat az Adatkezelő illetve a vele munka- vagy vállalkozási viszonyban lévő, az Adatkezelő által erre külön felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő illetve az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek az adatokat nem teszik nyilvánossá, harmadik személyek számára nem adják ki.

 • 4. A kezelt személyes adatok köre +

  4.1 A szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít. Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weboldal látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. Az Adatkezelő a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

  4.2. A foglalási folyamat során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
  - ügyfél neve,
  - E-mail címe,
  - lakcíme,
  - telefonszáma.

  4.3. Az adatbázisba bekerülő adatokat az Adatkezelő kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel. Az Ügyfél adatait az általa kínált szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra, az Ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül, nem jogosult.

  4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küldünk az Ügyfél számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

  4.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

  4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 • 5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja +

  5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében az adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

  5.2. Az adatkezelés célja a Glamp-Inn Kapolcs, mint szálláshely hatékony működtetetése, működéssel kapcsolatos valamennyi aktuális információ megadása és tartalomszolgáltatás. Az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a hírlevél szolgáltatás és tartalomszolgáltatás célokra az Adatkezelő felhasználhassa.

  5.3. A foglalási folyamat során megadott E-mail címek adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

  5.4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

  5.5. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja kizárólag a folyamat során történő kapcsolattartás.

  5.6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

  5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelőigénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a mértékadónak. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

  5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, amennyiben a törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik, kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 • 6. Az adatkezelés időtartama +

  6.1. A foglalás során kötelezően megadott adatok kezelése a foglalási folyamattal kezdődik és annak törléséig tart.

  6.2. Fenti rendelkezés nem érintheti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 • 7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre +

  7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő közvetlen munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

  7.2. Az informatikai rendszer üzemeltetéséhez az Adatkezelő külső személy vagy cég (rendszergazda, adatfeldolgozó, könyvelő stb.) közreműködését veheti igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 • 8. Az ügyfél jogai +

  8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

  8.2. Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a következő elérhetőségeken:

  • Levélcím: 1089 Budapest, Delej u. 38.
  • E-email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozhat a jogszabály (pl. számviteli törvény) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

  8.5. Az ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://naih.hu, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

  8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 • 9. Incidensek kezelése +

  9.1. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a tevékenysége során kezelt személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi nem szokásos eseményt dokumentál.

  9.2. Az Adatkezelő vállalja, hogy teljes körűen tájékoztatja az incidensben érintett személyeket valamint a 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig - további indokolatlan késedelem nélkül - részletekben is közölni lehet.

  9.3. Az Adatkezelő Tudomásul veszi, hogy ez adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat az érintett természetes személyeknek.

 • 10. Egyéb rendelkezések +

  10.1. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a foglaláskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  10.3. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  10.4. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen a szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel az ebben megfogalmazott előírásoknak.

  10.5. Az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

  10.6. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban kifejezetten nem részletezett kérdések esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló - rendeletében (General Data Protection Regulation) meghatározott módokon jár el.

 • 1

Glamp-inn | Kapolcs

Kapolcs, 2018. Március 1.
Boromeus Kft.