Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 • 1. Általános rendelkezések +

  1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Glamp-Inn Kapolcs (8294 Kapolcs, Dózsa u. 63.) szálláshelyet működtető Boromeus Kft. (1089 Budapest, Delej u. 38., Adószám: 14841525-2-42, közösségi adószám: HU14841525, cégjegyzékszám: 01-09-922484, képviseli: Dr. Elekes Zsolt, a továbbiakban: Szolgáltató) bérleti szerződést köt Vendégeivel.

  1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

 • 2. Szerződő felek +

  2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

  2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 • 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei +

  3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

  3.2. A Szerződés kizárólag a Vendégnek a Szolgáltató weboldalán (http://glamp-inn.hu/) leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

  3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

  3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

  3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

  3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem lakhat.

  3.7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 • 4. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out) +

  4.1. A Vendégnek joga van a szálláshelyet a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

  4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 21.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől - kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

  4.3. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia.

  4.4. A szálláshely foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepción.

 • 5. Az elszállásolás meghosszabbítása +

  5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

  5.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 • 6. Árak +

  6.1. A szálláshely mindenkori listaárai a weboldalon (http://glamp-inn.hu/) megtalálhatóak és a recepción kifüggesztésre kerülnek. Egyéb szolgáltatások árlistája az adott részlegen vannak elhelyezve.

  6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

  6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálláshely recepcióján.

  6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

 • 7. Ajánlatok, kedvezmények +

  7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálláshely weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

  7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

  7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 • 8. Lemondási feltételek +

  8.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
  - a visszaigazolt érkezés napját megelőző 14 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a jóváírt előleg összegével egyezik meg. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél / Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné közvetlenül.
  - ha a Szerződő fél a foglalását az érkezése előtt legalább 14 nappal törli, a foglaló összegét egy éven belül felhasználhatja.

  8.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

  8.3. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a foglalástól számított 4. napon megszűnik.

 • 9. Fizetés módja, garancia +

  9.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethetı a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással.

  9.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szolgáltató bankszámláján jóváírják, vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

  9.3. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • 10. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése +

  10.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  - a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott sátrat, illetve a létesítményt;
  - a Vendég a sátrat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
  - a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegetı, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  - a Vendég fertőző betegségben szenved;
  - a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 • 11. Elhelyezési garancia +

  11.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

  11.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

  11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 • 12. A Vendég jogai +

  12.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelı nyitvatartási időben.

  12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy a Vendégkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

 • 13. A Vendég kötelességei +

  13.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejezésekor esedékes.

  13.2. A szálláshely vendéglátóipari egységeibe ételt/italt vendégeknek bevinni tilos. A szálláshely vendéglátóipari egységeiből ételt / italt vendégeknek kivinni tilos.

  13.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

  13.4. A szállóvendégek térítési díj ellenében parkolhatnak a létesítmény területén. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 5 km/óra.

  13.5. A szemetet a komplexum területén a szelektív hulladékgyűjtőkbe, illetve a sátrakban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A sátorból, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

  13.6. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket a szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelezı érvényű betartása mellett.

  13.7. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshelyen csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendég sátrakat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szolgáltató elhelyezte. A Szolgáltató alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a komplexum területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a komplexum területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a komplexum területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A bérlet sátorban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 25.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

  13.8. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a sátrakat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

  13.9. A szobákat és a komplexum közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

  13.10. A szálláshely elfoglalásakor a Vendég feladata az eszközlistán szereplő felszerelési tárgyak meglétének ellenőrzése. Eltérés esetén a recepciót a sátor elfoglalásakor haladéktalanul értesíteni kell. Távozáskor a Szolgáltató leellenőrzi a felszerelési tárgyak meglétét. Hiány esetén a Vendég köteles megtéríteni a kárt. A sátor elhagyásakor történt ellenőrzés során a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben, amennyiben fertőtlenítő takarítás vagy festés szükséges az eredeti állapot helyreállítása érdekében.

  13.11. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben.

  13.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a recepciós rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez vagy a rendőrségi eljáráshoz szükséges.

  13.13. A Vendég (ideértve a komplexumban tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a létesítmény épületeit és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

  13.14. Elutazáskor a Vendég köteles a sátorhoz tartozó lakatot recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a lakat elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott lakat után kártérítési díjat (3.000,-Ft/db) felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

 • 14. Állatok behozatala +

  14.1. Háziállatot külön térítési díj nélkül fogadunk. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Továbbá az állattartó köteles az állat ürülékét a nyilvános helyekről eltávolítani. Amennyiben a háziállat viselkedésével a szálláshely Vendégeit zavarja vagy veszélyezteti, a komplexum területéről azonnal eltávolítható. A bérelt sátrakban a háziállatok egyedül nem hagyhatók.

 • 15. A Szolgáltató jogai +

  15.1. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

  15.2. Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

  15.3. Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szálláshelyre magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a létesítményt.

 • 16. A Szolgáltató kötelezettségei +

  16.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

  16.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

  16.3. A komplexum területén, valamint a vendéglátóipari egységben Vendégeink nyugalma érdekében a csendespihenő idején (12-15.00 között) illetve 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a sátrak belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást.

 • 17. A Vendég betegsége, halála +

  17.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

  17.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 • 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége +

  18.1. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a recepciós rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez vagy a rendőrségi eljáráshoz szükséges.

  18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

  18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  18.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

  18.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 19.6. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a vizesblokk rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

  18.6. A vizesblokk használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 • 19. Az adatkezelés biztonsága és titoktartás +

  19.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A szerződéses jogviszony során a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott adatok védelmére az Adatkezelési szabályzat vonatkozik.

 • 20. Vis major +

  20.1. Azon ok, vagy körülmény (például háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

 • 21. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság +

  21.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló létesítmény található.

  21.2. Valamennyi, az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

  21.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 • 1

Glamp-inn | Kapolcs

Kapolcs, 2018. Március 1.
Boromeus Kft.